Audyt projektu – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z realizacją projektu nr GRT/91 3 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Europejskiego Priorytetu Społecznego

Harmonogram debata w czasie panelu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Pomiar jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Imprezy Team Building
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja papieru i tektury
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: chełmski oraz sokólski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „KPBP-BICK” S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BESSA Sp. z o.o. , Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-AZOT” S.A., „, Ośrodek Kultury , Przedsiębiorstwo Przemyslowo-Handlowe AURA Sp. z o.o. , BLUE VET , Dniwolne Sp. z o.o. , International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB, PERFECT DROP sp. z o.o., Travel Bidder , Actum s.c. M. Klusek, D. Mankiewicz, G. Frankowski, Wspólnicy: Monika Klusek, Dariusz Mankiewicz, Grzegorz Frankowski, Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Bracia Pętlak, PRO4MEDIA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.