Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr PWT/66 8 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Trustu Społecznego

Program debata w czasie seminarium zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Pomiar sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale Konferencyjne Na Warsztaty Sprzedażowe
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: radomszczański oraz gryficki

  Upoważnieni beneficjenci to: Marek Król Firma Ogólnobudowlana, Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A. , Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A., Prywatny Gabinet Ginekologiczno – Położniczy Jerzy Gruszecki, Śląska Telewizja Kablowa Rybnik Sp. z o.o. , Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , ALGLOB Sp. z o.o., DAILY GROUP Sp. z o.o. , Internetowy Dom Mediowy , Netkom Sp. z o.o., PPHU PLEXIFORM Lech Michalczewski, TOP S.A., ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE , MDD Services Dawid Węgliński-Rosiński, Przychodnia Weterynaryjna Dla Zwierząt Marek Pasiak

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.