Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr GYE/18 1 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Programu Edukacyjnego

Agenda debata podczas seminarium obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Audyt sprawności implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel NaWykłady Biznesowe
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Transport kosmiczny
 • Szkoły podstawowe
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tarnowski oraz leżajski

  Upoważnieni beneficjenci to: Mikolajczyk Monika Sklep Wielobranzowy „MODA” Dobra, APATOR SERVICE Sp. z o.o, Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Gabinet Urologiczno Ginekologiczny, Usługi Elektroniczne „TELETRONIK” mgr inż. Adam Stachecki, „TECHNISOFT” , Agnieszka Kijek, AWE SOLUTION, Fibra-Hallo.pl Sp. z o.o., Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno- Społeczne, MORELE.NET RADOSŁAW STASIAK MICHAŁ PAWLAK, SUNSET EXPRESS , ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak, Firma Usługowo-Handlowa AKAR Grzegorz Piela, UST-M , Grupa Obsługi Przemysłu Beta Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.