Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem programu nr HIJS/53 1 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Trustu Społecznego

Agenda debata w czasie spotkania obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel na Szkolenia Ze Sprzedaży
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:

 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Przeładunek towarów
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brzeski oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: F.H.U. „STOLARMET” Ryszard Rzadca, Elektrociepłownia „Energotor-Toruń” S.A., Pleszewskie Zakłady Zbożowe S.A., MICROS W. Kędra i J. Lic, „DAAT” Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLARIS INTERNATIONAL , CAR Technology Production , DON , Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp.j. J.Postuła, R.Rudziński, R.Postuła, Rezerwuj.net , Twelve Electric , Handel Polski , PCC Rokita SA, APREO LOGISTICS S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.