Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją projektu nr ANR/61 8 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Europejskiego Trustu Oświatowego

Porządek dyskusja w czasie warsztatu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Karpaczu
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005


 • Program zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sieradzki oraz wejherowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shantou S.E.Z. Solar Factors Industry Co. Ltd., Browary WARKA Sp. z o.o. , PHILIP MORRIS POLSKA S.A., „, Śląska Telewizja Kablowa Gliwice Sp. z o.o. , MARTON Sp. z o.o. , APS Energia , DAILY FOOD , Hostel Service Laskowski Miszalski Wyporski Sp.J., Mobile Interactive Sp. z o.o. , QNC Andrzej Stasz, WOOD-MIZER INDUSTRIES , LMT- edukacja Wojciech Syrocki, Vlta –Derm W. Karasiuk i M. Karasiuk Spółka Jawna, Łukasz Czajka, Janusz Czajka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą PAKDREW SC

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.