Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr MFW/28 4 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Programu Społecznego

Porządek debata w czasie seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Audyt jakości implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Konferencje w Szczyrku
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja masy włóknistej
 • Produkcja drutu
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: opolski oraz pilski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń”, Rexam Szkło Gostyń S.A. , Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” S.A., REHA-CARE- Sprzęt medyczny, Teleradiomechanika Montaż i Naprawa Telewizji Kablowej Jerzy Dąbrówka, SPRAY S.A. , Arcilook Maciej Bilski, Europejski Bank Krwi Pępowinowej MACIERZYŃSTWO Spółka z o.o., Grafmaj AM Aneta Szczublińska, MobileFormats , PPHU Topiko Tomasz Łohutko, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, BeClever , MDM , 4CARRIERS

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.