Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem projektu nr ZSE/66 1 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Szwajcarskiego Funduszu Edukacyjnego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Nałęczowie
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: golubsko-dobrzyński oraz m. Chorzów

  Upoważnieni beneficjenci to: „POLIFARB-CIESZYN” S.A., MIRANDA S.A., Pol-Cars Skup Aut za Gotówkę, „””Aloza””, Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” , Tomków Sp. z o.o. , AKCES , Firma Wielobranżowa OLBI Sylwia Olbińska, idolina , NEX , SECO/WARWICK , Widok Energia , Dariusz Libera DreamPen Producent art. Piśmienniczych, UTC PRYSZCZ,HYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, „Zakład Wodociągów

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.