Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr SPH/51 2 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Priorytetu Spójności

Agenda debata w czasie spotkania przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Mikołajkach
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki


 • Program zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rawski oraz przeworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A., Zakłady Elektrod Węglowych S.A., ERG Kłobuck S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROBIN”S, Zakład Usług Telewizji Kablowej Lesław Dorobek, Internet Solutions Sp. z o.o. , AXPOL TRADING A. Wojtczak Spółka Jawna, Eurocast Sp. z o.o., Grupa Kęty , McKinsey Knowledge Center Poland, PwC Services Sp. z o.o., Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał, CASH HANDLING BUSINESS SOLUTIONS , ART–VIVRE, Ewa Maruszewska, Usługi Transportowe Andrzej Zielonka

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.