Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr DEY/43 8 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Programu Pomocowego

Porządek debata w czasie warsztatu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Analiza efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Beskidach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja bielizny
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Legnica oraz białostocki

  Upoważnieni beneficjenci to: „Hydrotrest” S.A., Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A., Ars-Alarm, WOSANA , TELKAB Zakład Handlowo-Usługowy Adam Przybyłowski, Wacław Gojdź , CENTRUM SZKOLEŃ AMOS , Frote.pl Grądziel Hanna Barbara , GLOBEMA , Optidata , SuperMemo World sp. z o.o., Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha , GRAN POLSKA Sroka Sroka , Przemysław Papiewski – Praktyka lekarska dentystyczna, Grupa Advertis Paweł Gardasiewicz

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.