Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem projektu nr TSX/38 7 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Szwajcarskiego Funduszu Spójności

Porządek debata w czasie seminarium obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Analiza efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek na Konferencje w Szklarskiej Porębie
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wadowicki oraz słupecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „PRO-EKO”, Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej PEGEBE S.A., E.M.G GAZ-SYSTEM, Maria Lalowska Wojciech Lalowski , Zakład Telewizji Kablowej „Tele-Kab” S.C. Ryszard Gryga, Henryk Smyrek , Internet Solutions Sp. z o.o. , Biuro Marketingowe ABEDIK , FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Jagiellońskie Centrum Innowacji , Lubelska Fundacja Rozwoju, TA Group , VOSS AUTOMOTIVE POLSKA , InteliWISE S.A., MAXIM Anna Terlecka-Zastawniak, Usługi Transportowo-Handlowe Józef Melion

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.