Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr ZOK/45 1 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Funduszu Pomocowego

Porządek debata podczas panelu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Ocena sprawności implementacji celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodki na Treningi w Karpaczu
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa roślin włóknistych
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: myślenicki oraz augustowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów „EMIT” S.A., Huta Szkła „ANTONINEK” Sp. z o.o., LUSATIA Noble Mode S.A., Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie , CHANNEL Tomasz Makarewicz , AoV – Architects of Value sp. z o.o. w organizacji, Edeco , INFOSYSTEMS , mProfil , Selvita Sp. z o.o., Zipser Olgierd, LUKULLUS Spółka komandytowa, Prywatny Gabinet Stomatologiczny Beata Deryńska – Borysowicz, Firma Usługowo-Handlowa „Mar-Bud” Jan Soczewka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.