Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem programu nr LAZ/68 8 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Środkowoeuropejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda debata w czasie warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Bielsku Białej
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant będzie omówiony w aspekcie efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja bielizny
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy towarów
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: głogowski oraz dębicki

  Upoważnieni beneficjenci to: BIERNAT WOJCIECH FPUH „SMREK” wspólnik spólki cywilnej, PHILIP MORRIS POLSKA S.A. , NQ-SYSTEM – Awaryjne otwieranie dzrzwi samochodowych i zamków, Artro-Med., Suwalska Telewizja Kablowa sp. z o.o. , „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, BIZNES I NAUKA , Controlling Systems , GRIT , MECH-BUD Zbigniew Krygowski, Pięknieję , V.Laboratories sp. z o.o. s.k. , LAMINEX Sp. z o.o., Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Gmina Chełmiec

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.