Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z realizacją projektu nr OPF/71 2 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Europejskiego Trustu Spójności

Plan debata podczas panelu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Kursy w Kazimierzu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: średzki oraz malborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Oasis Fashion Accessory Co. Ltd., Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „TELKOM-TELMOR” Sp. z o.o. , ODRATRANS S.A., EKOLOG Jacek Ziółkowski, BROKER S.C. , PLAY 5 S.A. , ADB , DROGOWIEC-PL , hungry4sport.com Spółka z o.o., LIBRA Magdalena Szymanowska-Widlarz, polish-courses.com Iwona Joanna Stempek , Yureco Sp.z o.o., LGPRO Leszek Gawron, JAKRA Corporation Sp. z o. o., Autonomiczne Systemy Energetyczne – Polit Bogusław

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.