Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr NNU/29 8 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Priorytetu Pomocowego

Plan dyskusja podczas warsztatu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Ocena stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale konferencyjne Treningi w Lodzi
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja aluminium
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: płocki oraz pułtuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „BETA”, Cegielnie Bydgoskie S.A., Strońskie Zakłady Kamienia Budowlanego „KAMBUD” Sp. z o.o., Wypożyczalnia Laktatorów, UPC Polska Sp. z o.o. , INOTEL S.A. , BLIRT SPÓŁKA Z PGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, InLand , KPDA FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI, SAMO-POL P.W. ZBIGNIEW SAMOTYJ, Tide Software Sp. z o.o., BMT International Sp. z o.o., WAGI WIELKOPOLSKA Henryk Ossowski, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.