Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr DBY/24 3 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Programu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata podczas panelu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Beskidach
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie omówiony w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: łaski oraz m. Sosnowiec

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Uslugowa ALARMET Tokarczyk Marek, Ulstein FAMA Sp. z o.o., Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „KARELMA” S.A., BARDIMEX Firma Handowa, Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe „TELE-PIAST” , TV-EURO-SAT Marek Gzowski, Anna Banek ABConsulting, Creator Sp. z o.o., KAMIKA Instruments s.c. Kamińska Dorota, Kamiński Stanisław, Natrol Sp. z o.o., SciencePharma Sp. z o.o. spółka komandytowa, VCO , Krispol Sp. z o.o., PPHU Tekmar Marek Boczkowski, Gabinet Weterynaryjny SUPERVET

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.