Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr YUA/84 8 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Europejskiego Trustu Pomocowego

Program dyskusja podczas konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Wyjazdy Team Building
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Wydobywanie soli
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: parczewski oraz m. Łomża

  Upoważnieni beneficjenci to: Krakowskie Przeds.Budownictwa Przemysłowego „KRAKBUD” Sp. z o.o., Śląskie Zakłady Lin i Drutu „Linodrut” S.A., Bas s.c. Elżbieta Kucharska, Ryszard Kucharski, Janusz Walczak pphu Bruk, Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , „GAJOS FASHION” , BIURO RACHUNKOWE „ŻYGADŁO-BIS” ANNA ŻYGADŁO, Fabryka Aparatury Rengenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A., KAIZEN Jerzy Łodziński, MDA GROUP S.C. Krzysztof Janiak, Mateusz Sitarz, SUA SPONTE SP. Z O.O., TUGEB POLBUD Sp. z o.o., BUDVAR CENTRUM , WAGI WIELKOPOLSKA Henryk Ossowski, All Spice Marzenna Niegodzisz

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.