Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr XLN/48 4 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Amerykańskiego Programu Spójności

Program dyskusja w czasie spotkania obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Pomiar jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Warsztaty w Poznaniu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013


 • Grant zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Transport lotniczy towarów
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: międzyrzecki oraz myśliborski

  Upoważnieni beneficjenci to: ALCATEL „TELETRA” S.A., KONBET Sp. z o.o. Konin, Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Olsztyn” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Łapińscy Sp. j., JIM-SAT Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Oddział Łódź, Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT Sp. z o.o. , A1 Europe , Control Process , Interhurt , LCS PIOTR MARCZUK, QSGS Technology Grażyna Klepuszewska, Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o., Glas-Tech S.A., MCX Systems , Sergiusz Nowak, Paweł Polakowski prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą „Studio Reklamy Avatar s.c.”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.