Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem programu nr RFK/24 4 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Szwajcarskiego Priorytetu Społecznego

Program dyskusja podczas warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Ocena jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Beskidach
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
 • Produkcja tapet
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zgorzelecki oraz tarnogórski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Tłuszczowe „OLMEX” w Katowicach Sp. z o.o., Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice Sp. z o.o., OPTEX S.A., GEOBUD Lech Olszański, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMPROMEX Spółka z o.o. , „TECHNISOFT” , BARTEX , FeelGood Filip Burda, JAROSŁAW FRANCIK STARTPRACA.PL, Krystian Klementowicz Krystian Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Regiony Aleksandra Bartosz i Alicja Malec, Vitrosilicon , Elektronika i Telematyka Drogowa Sp. z o.o , MECH-BUD Zbigniew Krygowski, Stańczyk Jan „RADMOT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.